ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน ๒ อัตรา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-11-17 10:38
Default image
จำนวนผู้อ่าน
1953

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ / ๒๕๕๙
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารโครงการ

 

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบริหารโครงการ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักบริหารโครงการ จำนวน ๒ อัตรา

ระยะเวลาจ้าง

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาทดลองงาน โดยกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน และเมื่อผ่านการประเมินเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง สถาบันฯ จะต่อสัญญาจ้างเป็น ๓ ปี และ ในการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไป จะต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์

 2. สัญชาติไทย

 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน

 1. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 3. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง หรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์

 1. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การจับประเด็น บันทึก สรุปความและการเขียนหนังสือ/รายงานการวางแผน ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และการจัดการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี

 2. มีความรู้ ด้านงานวิจัย การบริหารโครงการ การจัดเวทีสัมมนา หรือเวทีการแสดงความคิดเห็น และงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินธุรกรรมงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดเอกสาร

หรือข้อตกลงในการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

 1. ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการจัดกิจกรรม จัดประชุม จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้รายงานการประชุมและองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

 2. ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและชุดโครงการของนักวิจัยหรือเครือข่ายภาคี เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 3. ค้นคว้าข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ การสัมภาษณ์ หนังสือ/วารสาร/เอกสาร ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ หรือสรุปข้อมูลให้กับผู้จัดการงานวิจัย

 4. ศึกษา ทบทวนความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมหรือเวทีสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสรุปความเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนให้เกิดการเคลื่อนไหวในสังคมได้

 5. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย หรือผลลัพธ์จากชุดโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการค้นคว้า ศึกษา หรืออ้างอิงต่อไปในอนาคต

 6. ประสานงาน ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำกับเครือข่ายภาคี นักวิจัย และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง รวมถึงต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัยและชุดโครงการที่หลากหลายให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตามเป้าหมายของ สวรส.

 7. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการเบื้องต้น บริหารโครงการ สรุปรายงาน และประมวลความรู้เบื้องต้นจากงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

 8. งานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา

 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล และใบทะเบียนสมรส                

 5. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

 6. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)


** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/application และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔
.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

 

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข