รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-10-28 10:50
Default image
จำนวนผู้อ่าน
815

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ / ๒๕๕๙
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา

ระยะเวลาจ้าง

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาทดลองงาน โดยกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน และเมื่อผ่านการประเมินเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง สถาบันฯ จะต่อสัญญาจ้างเป็น ๓ ปี และ ในการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไป จะต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน

 

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์

 2. สัญชาติไทย

 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน

 5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

 8. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจการจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ สวรส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หากไม่มีคุณวุฒิทางบัญชีหรือการเงินโดยตรง ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี โดยต้องแสดงเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือสำเนาสัญญาจ้างเสนอต่อ สวรส.

 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินและมีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ รับ-จ่ายเงิน

 2. รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานและใบสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

 3. จัดทำ ดูแลงานภาษีต่างๆ ของ สวรส. รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา

 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล และใบทะเบียนสมรส                

 5. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

 6. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
   

** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/application และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔
.
ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข