ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-08-25 16:41
Default image
จำนวนผู้อ่าน
822ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ / ๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความแจ้งแล้ว นั้น

 

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ดังนี้

๑. นางสาวอรทัย ชูศรี

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

(นางสาวพรพิศ ศิลขวุธท์)

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข