(ขยายเวลา)สวรส. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-08-18 10:36
Default image
จำนวนผู้อ่าน
1709

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ /๒๕๕๙

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย

……………………………………………………..

 

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้จัดการงานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

๒. ระยะเวลาจ้าง

๒.๑ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา (Full-time)

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาทดลองงาน โดยกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน และเมื่อผ่านการประเมินเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง สถาบันฯ จะต่อสัญญาจ้างเป็น ๓ ปี และ ในการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไป จะต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน

๒.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา (Part-time)

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างตามที่ตกลงกันเป็นรายกรณี

๓. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

๓.๑ เพื่อติดต่อประสานงาน หรือขอความร่วมมือ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการวิจัยต่าง ๆ และ การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น บรรลุผลตามเป้าหมายภายในเวลาและวงเงินที่กำหนดหรือดีกว่ากำหนด

๓.๒ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัย ประเด็นการวิจัย หรือความคืบหน้าของผลงานวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บรรลุตามเป้าหมายภายในเวลาและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๔.๑ ดำเนินการวิจัย หรือ ควบคุม กำกับดูแลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง และการอภิบาลระบบสุขภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

๔.๒ กำหนดแผนและชุดโครงการวิจัย เพื่อค้นหาเครือข่ายวิจัย และ ดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการวิจัยที่เหมาะสม และมั่นใจว่าผลงานวิจัยจะบรรลุเป้าหมายตามที่สถาบันฯ กำหนด

๔.๓ อำนวยการ สนับสนุน ระดม และ จัดสรรทรัพยากร รวมถึงสร้างแนวร่วม จัดประชุม จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

๔.๔ ประเมินและกำกับติดตามงานวิจัย หรือ ชุดโครงการวิจัย กระบวนการสร้างความรู้ของนักวิจัย หรือเครือข่ายภาคีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และผลลัพธ์จากงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือดีกว่าที่กำหนดไว้

๔.๕ ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาเอกสารผลงานวิจัยที่เป็นผลจากโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ

๔.๖ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัย และชุดโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ

๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน หรือ ระดับที่สูงกว่า ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิจัยด้านสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านเภสัชกรรม การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และ การวิจัยเชิงระบบและนโยบาย

(๓) มีประสบการณ์การทำวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านเภสัชกรรม การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และ การวิจัยเชิงระบบและนโยบาย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน

(๔) มีทักษะในการกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำกรอบความคิด การเจรจาต่อรอง การจับประเด็น การวางแผน การติดต่อสื่อสารและประสานงาน และ การจัดการด้านอื่น ๆ เป็นอย่างดี

(๕) หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๖) หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๗) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และ/หรือประสานงานกับต่างประเทศได้ (หากมีผลสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ขอให้แนบมาด้วย)

๖. เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

(๖) หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง จำนวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๘) เอกสารรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

๗. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ rm_tc@hsri.or.th,hsri@hsri.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

๘. การคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้รับสมัคร ด้วยการพิจารณาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครและประวัติในเบื้องต้น และ จะเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป เพื่อทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมา

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความเหมาะสม และ เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาผู้รับสมัครท่านใดให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหนงผู้จัดการงานวิจัยแล้วหรือไม่ ให้ถือว่าสิ้นสุด

๙. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัยภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ถูกสัมภาษณ์

๑๐. การติดต่อประสานงาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ที่สนใจจะสมัคร สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฯ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๒-๙๒๓๕ ในวันและเวลาราชการ mail rm_tc@hsri.or.th , hsri@hsri.or.th