ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2021-04-09 07:45
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
339.09 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
203

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ /๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตามความแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

นางสาวกานต์ธิดา คงเจริญ

นายเกรียงศักดิ์ ใจภักดี

นางสาวดวงแก้ว ศรีชมชื่น

นางสาวธุมวดี เปรมปรี

นางสาวปาณิสรา โสสุข

นางสาวณพัศกานท์ ณัทปัญญาพัฒน์

นางสาวมณีพรรณ โชติวิสุทธิ์

นางสาวรุ่งรัตน์ ทศานนท์

นางสาวละอองดาว สุดหล้า

นางสาววิลาวัณย์ แก้วทิพย์

นางสาววิไลลักษณ์ พินธุวัฒน์

นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์

นางสาวสุภาวดี สิริแวว

นางสาวสุกัญญา ศรีชนะ

นายสถิตธรรม สระทองรัด

นายสัญช์คม ชัยสุภา

นางสาวอรวรรณ ประสารวุฒิ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข