รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงาน สคม.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2021-03-17 22:29
Default image
จำนวนผู้อ่าน
575

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ /๒๕๖๔
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

____________

ด้วย สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการภายในสำนักงาน การบริหารจัดการเอกสาร การจัดทำหนังสือ เอกสารรับรอง รวมทั้งงานสนับสนุนต่างๆ ของสำนักฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ในการตรวจตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสาร จัดทำหนังสือ จดหมาย เอกสารรับรองรองรายงานโครงการวิจัย การจัดเตรียม จัดทำเอกสาร หลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดความสะดวก

๒.๒ ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ รับหนังสือเข้า ส่งหนังสือออก บันทึกทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และเก็บเป็นหลักฐานในการดำเนินงานและการค้นคว้าอ้างอิงในโอกาสต่อไป การบริหารจัดการเอกสาร เอกสารโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีปฏิบัติการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการทำลายเอกสารที่ครบกำหนดการจัดเก็บ

๒.๓ ประสานงานและปฏิบัติงานด้านพัสดุ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำทะเบียนคุม การเก็บรักษา ดำเนินการเบิกจ่าย การตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ ประสานงานบริหารทั่วไป งานจัดการประชุม และงานพิธีการต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกสำนักงาน เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

๒.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาบริหาร การจัดการ หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานพัสดุ งานธุรการ หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(๓) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

(๔) มีความเป็นซื่อสัตย์ รอบคอบ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(๕) สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

๔. เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae: CV) จำนวน ๑ ชุด

(๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ

(๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

๕. การคัดเลือก

๕.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๕.๒ วิธีการคัดเลือก

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 

๖. การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๖.๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๖.๓ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันก็ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม

๖.๔ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อมีอัตรากำลังที่ว่างหรือตามความต้องการของสถาบัน

๗. การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข