ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แม่บ้าน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-04-17 15:39
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
18.25 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
80

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ / ๒๕๖๓

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แม่บ้าน

 

ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แม่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ดำเนินการคัดเลือกในไปแล้วในวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง แม่บ้าน ดังนี้

๑. นางสาวธณัชยา ศิริวรรณ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข