ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2018-03-05 16:59
ระยะเวลา
05 มีนาคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
136

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)……....๒ มี.ค. ๒๕๖๑.......…………………………..

      เป็นเงิน ๙๙๓,๒๘๑.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)......................-.........................บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    สืบราคาตามท้องตลาดจากผู้ขายจำนวน ๓ ราย ดังนี้

    ๔.๑ บริษัท รัตต้า ดิสทริบิวชั่น จำกัด

    ๔.๒ บริษัท Comp Trading Company จำกัด

    ๔.๓ บริษัท โทเทิลเวิร์ค จำกัด

    โดยวิธีการคำนวณราคากลางอ้างอิงจากราคาเฉลี่ย ของทั้ง ๓ บริษัท

๕. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้แก่

    ๑. นางสาวปวริศา  ไชยชำนาญ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                        ประธานกรรมการ

    ๒. นางสาวอนงค์  แซ่จ๋าว            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี                                   กรรมการ

    ๓. นางสาวมะลิ  หนูหน่าย           ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น    กรรมการ