ราคากลางเช้าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-12-19 11:16
ระยะเวลา
19 ธันวาคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
19.13 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
69

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                             ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 14 ธันวาคม 2560
    เป็นเงิน 243,960 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 54/2560 
          ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ในราคา 243,960 บาท

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน …………………………
    5.1 (ลงชื่อ)  นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ