ราคากลางจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsri.or.th)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-12-19 10:48
ระยะเวลา
19 ธันวาคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
29.88 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
60

                         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                                 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ  จ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsri.or.th) /
  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
   
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
   
 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  15 ธันวาคม 2560
  เป็นเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ประกอบด้วย
 •  

บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไอดีออน จำกัด

ดำเนินการอัพเกรดเวอร์ชันซอฟต์แวร์ Dspaceเป็นเวอร์ชัน 6.2

200,000 บาท

250,000 บาท

Migrate database และไฟล์เข้าสู่ระบบใหม่

100,000 บาท

150,000 บาท

ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ให้รองรับการใช้กับทุกอุปกรณ์ (Web Responsive)

40,000 บาท

50,000 บาท

ปรับปรุงรายงานและฟีเจอร์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

40,000  บาท

50,000 บาท

รวม

380,000  บาท

500,000 บาท

​       4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
             4.1. บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
             4.2. บริษัท ไอดีออน จำกัด
           หมายเหตุ โดยใช้ราคากลางจากราคาต่ำสุด

       5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
           ลงชื่อ นายวิชานันท์  อุ่นจิตร
           ลงชื่อ นางสาวภาวิณี  โพธิรัชต์