ประกาศราคากลางจ้างผู้เชี่ยวชาญงานชำระนิพนธ์ต้นฉบับวารสารฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-12-12 22:07
ระยะเวลา
12 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
61.88 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
31

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..จัดหาผู้เชี่ยวชาญงานชำระนิพนธ์ต้นฉบับของวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสื่อสารความรู้ ห้องสมุด วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ประชุมวิชาการ โครงการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

        เป็นเงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ที่

ขอบเขตการดำเนินงาน

จำนวนผลงานที่นำส่งตลอดสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ

รวมเป็นเงิน

กลั่นกรองบทความวิชาการ

อย่างน้อย ๓๐ เรื่อง

๑,๐๐๐ บาท x ๓๐ เรื่อง

๓๐,๐๐๐

พิจารณาการแก้ไขบทความหลังจากผู้เขียนปรับแก้ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

อย่างน้อย ๓๘ เรื่อง

๒,๐๐๐ บาท x ๓๘ เรื่อง

๗๖,๐๐๐

ชำระนิพนธ์ต้นฉบับ

อย่างน้อย ๓๒ เรื่อง

๕,๕๐๐ บาท x ๓๒ เรื่อง

๑๗๖,๐๐๐

งานบริหารจัดการการดำเนินงานวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

 

๑๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน

๑๕๐,๐๐๐

 (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)                  รวม

๔๓๒,๐๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          ๑. อ้างอิงสัญญาจ้างเดิมภายใน ๒ ปีงบประมาณ สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๖๐

          ๒. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

            (ลงชื่อ)          วรางคณา  ปุณยธร      

                         (นางสาววรางคณา  ปุณยธร)