ประกาศราคากลางจ้างผู้เชี่ยวชาญงานบรรณาธิการฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-12-12 21:59
ระยะเวลา
12 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
51

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 ๑. ชื่อโครงการ..จัดหาผู้เชี่ยวชาญงานบรรณาธิการและควบคุมคุณภาพวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสื่อสารความรู้ ห้องสมุด วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ประชุมวิชาการ โครงการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

        เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ที่

ขอบเขตการดำเนินงาน

จำนวนผลงานที่นำส่งตลอดสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ

รวมเป็นเงิน

วิเคราะห์และคัดเลือกบทความทั้งจากภายในและภายนอก สวรส. ซึ่งเสนอเข้ามาที่เว็บไซต์ ejournal.hsri.or.th ที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีประโยชน์ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ดี และตรงตามขอบเขตของวารสาร เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อบทความนั้นๆ

๔ เล่ม

๔๕,๐๐๐ บาท x ๔ เล่ม

๑๘๐,๐๐๐

ประเมินคุณภาพของบทความที่ปรับแก้ไขเนื้อหาตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ต้นฉบับที่ดี ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาและส่วนประกอบ มีโครงสร้างและการอ้างอิงเป็นไปตามรูปแบบที่วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขกำหนด

กำหนดสารบัญและคัดเลือกเรื่องเด่นประจำวารสารวิจัยระบบสาธารณสุขแต่ละฉบับ

จัดทำบทบรรณาธิการ

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการสำหรับแต่ละบทความ

 

 

 

ตรวจสอบการรวบรวมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับแต่ละบทความ ก่อนที่จะแจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการของบทความให้กับผู้เขียน

(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)                  รวม

๑๘๐,๐๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

       ๑. อ้างอิงสัญญาจ้างเดิมภายใน ๒ ปีงบประมาณ สัญญาจ้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๐

        ๒. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

            (ลงชื่อ)           วรางคณา  ปุณยธร     

                         (นางสาววรางคณา  ปุณยธร)