ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-11 13:10
ระยะเวลา
28 กันยายน 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
37.78 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
97

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยทรัพยากรมนุษย์

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 423,360 (สี่แสนสองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)        

  3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 19 กันยายน 2560
         เป็นเงิน 423,360 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ใช้ราคาที่เคยจัดจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 49/2559

            บวกกับอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 0.80 โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ  35,280 (สามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ)     ณัฐิญา  ศิลปอนันต์

                              (นางสาวณัฐิญา  ศิลปอนันต์)