ประกาศราคากลางจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของส่วนงานเพื่อถ่ายโอนภารกิจให้กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-04-11 22:03
แท็ก 
ระยะเวลา
11 เมษายน 2560 ถึง 11 พฤษภาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
142

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของส่วนงานเพื่อถ่ายโอนภารกิจให้กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)


  3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 24 มีนาคม 2560
            เป็นเงิน... 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)


  4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
      4.1 สืบราคาจาก บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ………………………………………………..

     5.1 (ลงชื่อ)         โสภิชา  เล้าเกต

                       (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)