ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-03-30 14:36
แท็ก 
ระยะเวลา
30 มีนาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.  โครงการ...จัดจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและให้คำปรึกษาด้านการจัดทำสัญญา/ข้อตกลงด้านการเงินและบัญชี และ ด้าน พัสดุ ระยะเวลา 6 เดือน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่... 24 มีนาคม  2560 .....
แบ่งจ่ายเงินจำนวน 6 งวด งวดละ 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 อ้างอิงสัญญาจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณสัญญาจ้างเลขที่ 3/2560

    4.2 อ้างอิงสัญญาจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณสัญญาจ้างเลขที่ 5/2560

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

             5.1 ลงชื่อ     โสภิชา  เล้าเกต 

                        (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)