ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Database Server

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-03-23 13:37
ระยะเวลา
23 มีนาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
86.68 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
173

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                           ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ...จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Database Server
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนพัฒนา ICT สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 21 มีนาคม 2560
    เป็นเงิน 229,194 บาท(สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1  ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 45/2559
          
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……………………………….
    5.1  ลงชื่อ นายภัทรินทร์  แสงบุตร