ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าบริการพื้นที่ฝากเซิร์ฟเวอร์ (Co-location)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-03-17 08:42
ระยะเวลา
17 มีนาคม 2560 ถึง 16 เมษายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
93.79 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
39

             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

        1. ชื่อโครงการ...เช่าบริการพื้นที่สำหรับฝากเซิร์ฟเวอร์ (Co-location)
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....แผนพัฒนา ICT สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

                                                                                                                   
        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 238,000 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                                              
        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 มีนาคม 2560
            เป็นเงิน 237,540 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1  ใช้ราคาที่เคยเช่าบริการครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่
                   42/2559  ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
             
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……............………

            5.1  ลงชื่อ นายภัทรินทร์  แสงบุตร