ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำหรับระบบการเงิน บัญชี งบประมาณและพัสดุ(Microsoft Dynamics AX)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-03-16 11:38
ระยะเวลา
16 มีนาคม 2560 ถึง 16 เมษายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
57.17 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำหรับระบบการเงิน บัญชี งบประมาณและพัสดุ           

     (Microsoft Dynamics AX)

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  113,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 มีนาคม 2560
    เป็นเงิน 112,921.38 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    เป็นค่าบำรุงรักษา Microsoft Dynamics AX 4.0  - Business Essential Edition (BEE) 7 concurrent    

    เป็นเงิน 112,921.38 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด

    5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

    5.1 ลงชื่อ    ภัทรินทร์  แสงบุตร

                 (นายภัทรินทร์  แสงบุตร)