ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-03-13 11:26
แท็ก 
ระยะเวลา
13 มีนาคม 2560 ถึง 13 เมษายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  224,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  3 มีนาคม 2560
            เป็นเงิน 223,737 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

            แล้ว ประกอบด้วย

  • ตู้ IBM Blade Center H จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 34,240 บาท
  • เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade HS22 (ESXI-B1) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,770 บาท
  • เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade HS22 (ESXI-B2) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,770 บาท
  • เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade HS22 (ESXI-B3) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,770 บาท
  • เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade HS22 (ESXI-B4) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,770 บาท
  • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล IBM Storage DS3512 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,429 บาท
  • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล IBM Storage DS3524 จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 52,858 บาท
  • เครื่องแม่ข่าย HP Server DL380 G7 จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 41,730 บาท
  • เครื่องแม่ข่าย IBM System X3650M4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,400 บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1  อ้างอิงราคาค่าบำรุงรักษาเดิมภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาเลขที่ 36/2559   
          
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1  ลงชื่อ     ภัทรินทร์  แสงบุตร

                          (นายภัทรินทร์  แสงบุตร)