ประกาศราคากลางผลิตชุดวิดีทัศน์การให้บริการและส่งเสริมสุขภาพที่ตอบสนองปัญหาฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-03-01 14:14
แท็ก 
ระยะเวลา
01 มีนาคม 2560 ถึง 01 เมษายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
21

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ ชุด “การให้บริการและส่งเสริมสุขภาพที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการกลุ่มวัยรุ่นผู้ใช้สารเสพติด กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”

           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

     เป็นเงิน 174,765.25 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

     ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..........-............บาท

  4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            4.1 อ้างอิงจากราคาตลาดโดยสืบราคาจาก บริษัท คิด-ดี ครีเอชั่น จำกัด

            4.2 อ้างอิงจากราคาตลาดโดยสืบราคาจาก บริษัท คูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด

              4.3 อ้างอิงจากราคาจ้างเดิมภายในระยะเวลา 2 ปีงบฯ สัญญาจ้างเลขที่ 40/2560 (บริษัท หกสิบ หรรษา จำกัด)

                  โดยราคากลางมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดราคาจัดทำวีดิทัศน์ ต่อ 1 เรื่อง

จำนวนเงิน (บาท)

  1. การทำสคริป อาทิเช่น การศึกษาข้อมูล การประชุมพัฒนาประเด็น การเขียนสคริป โดยบุคลากรมืออาชีพ

18,333

  1. การถ่ายทำ อาทิเช่น ประสานงานการถ่ายทำ, การถ่ายทำกิจกรรมในพื้นที่ระยะเวลาไม่เกิน 6 วัน, การสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่กรณีศึกษา และในพื้นที่กรุงเทพหรือปริมณฑล, ค่าอุปกรณ์หลักและเสริมในการถ่ายทำ และบุคลากรในการถ่ายทำ, ค่าสวัสดิการต่างๆ ของผู้รับจ้างในการลงพื้นที่

102,333

  1. การตัดต่อ อาทิเช่น การจัดทำกราฟิคต่างๆ เช่น Super Info graphic, การจัดหาเพลงหรือดนตรีประกอบ, การตัดต่อ ลำดับภาพ เสียง ความยาว 8-10 นาที การลงเสียงบรรยาย, อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการตัดต่อ

38,333

  1. การส่งมอบงาน อาทิเช่น การจัดทำ DVD ต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และทำสำเนา DVD จำนวน 5 ชุด พร้อมจัดทำปก, จัดทำ Stock Footage บันทึกในรูปแบบไฟล์ .AVI หรือ MPEG-4 หรือ .WMV, จัดส่งสคริปฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบเอกสารเข้าเล่ม

4,333

รวมเงิน

163,332

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

11,433.25

(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

174,765.25

       เกณฑ์ในการพิจารณาราคากลางจาก ราคาตลาดในปัจจุบัน

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

          5.1 ลงชื่อ        ศุภฑิต  สนธินุช        

                         (นายศุภฑิต  สนธินุช)