ประกาศราคากลางจ้างผลิตวิดีทัศน์ชุดความรู้หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-02-21 10:29
แท็ก 
ระยะเวลา
21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 21 มีนาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
44.38 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
32

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ชุดความรู้ “หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย”

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

     เป็นเงิน 112,350 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

            ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..........-............บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 อ้างอิงจากราคาตลาดโดยสืบราคาจาก บริษัท สนุกดีมีเดีย จำกัด

           โดยราคากลางมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดราคาจัดทำวีดิทัศน์ ต่อ 1 เรื่อง

  1. จัดทำโครงร่างเนื้อหาการนำเสนอ 5,000 บาท
  2. บันทึกภาพวิดีโอตลอดการอบรม 6,000 บาท
  3. สัมภาษณ์วิทยากร หรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (ในการประชุมหรืออยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล) 5,500 บาท
  4. การทำ Graphic ในรูปแบบต่างๆ เช่น Infographic ให้เหมาะสมและน่าสนใจ 8,500 บาท
  5. การตัดต่อ ลงเสียงบรรยาย  หรือดนตรีประกอบตามความเหมาะสม 10,000 บาท

รวมเงิน 35,000 บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,450 บาท รวมเป็นเงิน 37,450 บาท จ้างผลิตวีดิทัศน์จำนวน 3 เรื่องราคากลางเรื่องละ 37,450 บาท จำนวน 3 เรื่องเป็นเงิน 112,350 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เกณฑ์ในการพิจารณาราคากลางจาก ราคาตลาดในปัจจุบัน

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1 ลงชื่อ        ศุภฑิต  สนธินุช

                           (นายศุภฑิต  สนธินุช)

           5.2 ลงชื่อ        ฐานิตา  ยิ้มเรือง

                           (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)