ประกาศราคากลางจ้างผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-02-01 21:50
แท็ก 
ระยะเวลา
01 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 01 มีนาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.53 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ..จัดหาผู้เชี่ยวชาญงานบรรณาธิการวารสารวิชาการ
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสื่อสารความรู้ ห้องสมุด วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข โครงการวารสารวิจัยระบบ    สาธารณสุข..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

     เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    วันที่ 26  มกราคม 2560.. เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

            ​ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

       1. อ้างอิงจากข้อตกลงเลขที่ 59-007 สำหรับงานที่ 1 - 4

        2. การคำนวณจำนวนบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อขอตีพิมพ์เฉลี่ยปีละ จำนวน 73 บทความ (สถิติ 3 ปี จาก พ.ศ. 2557 – 2559) แต่คิดเงินค่าจ้างจากจำนวน 60 เรื่อง ค่าจ้างเรื่องละ 1,000 บาท สำหรับงานที่ 5 – 6 ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับผลงานที่จะได้รับ และต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พ.ศ. 2559 (งานข้อ 5 - 6 คืองานที่เพิ่มจากข้อตกลงเดิม)

        3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พ.ศ. 2559 

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

            (ลงชื่อ)         วรางคณา  ปุณยธร

                         (นางสาววรางคณา  ปุณยธร)