ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-01-11 10:28
แท็ก 
ระยะเวลา
11 มกราคม 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการ...การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสู' สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

  3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 10 มกราคม 2560
            เป็นเงิน 808,920 บาท (แปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     4.1 ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 29/255 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ในราคา 808,920 บาท

  5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

       5.1 (ลงชื่อ)        อุทุมพร  มยาเศรษฐ

                        (นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ)