ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลจำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-10-07 23:39
แท็ก 
ระยะเวลา
07 ตุลาคม 2559 ถึง 07 พฤศจิกายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
53.09 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
49

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบุคคลจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ ระยะเวลา 12 เดือน

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 176,268 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 29 กันยายน 2559
     แบ่งจ่ายเงินจำนวน 12 งวด งวดละ 14,689 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,268 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 อ้างอิงสัญญาจ้างเดิมภายใน 2 ปีงบประมาณสัญญาจ้างเลขที่ 12/2559

    4.2ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2554

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

      5.1 ลงชื่อ      ฐานิตา  ยิ้มเรือง

                   (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)