ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลจำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารสุขภาพแห่งชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-10-07 23:25
แท็ก 
ระยะเวลา
07 ตุลาคม 2559 ถึง 07 พฤศจิกายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
35

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบุคคลจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งช่างประจำอาคารสุขภาพแห่งชาติ ระยะเวลา 12 เดือน

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 163,728 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 29 กันยายน 2559
    แบ่งจ่ายเงินจำนวน 12 งวด งวดละ 13,644 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,728 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 อ้างอิงสัญญาจ้างเดิมภายใน 2 ปีงบประมาณสัญญาจ้างเลขที่ 27/2559

    4.2 ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2554

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..  

             5.1 ลงชื่อ          ฐานิตา  ยิ้มเรือง

                              (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)