ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และพัฒนาและกำกับติดตามแผนปฎิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-09-22 21:31
แท็ก 
ระยะเวลา
22 กันยายน 2559 ถึง 22 ตุลาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
51.76 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
29

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   
๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบริการบุคคลพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และพัฒนาและกำกับติดตามแผนปฎิบัติการ สวรส. ประจำปี ๒๕๖๐
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)


๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
     เป็นเงิน... ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)


๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๔.๑ ใช้ราคาที่เคขจ้างครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๕๙ โดยจ้างในอัตราเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท

       
 ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ………………………………………………..

       ๕.๑ (ลงชื่อ)         อุทุมพร  มยาเศรษฐ

                             (นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ)