ตารางแสดงราคากลางจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทบทวนโครงการวิจัยที่เสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน ๑ คน ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-09-22 21:17
แท็ก 
ระยะเวลา
22 กันยายน 2559 ถึง 22 ตุลาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
58.18 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
86

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 ๑. ชื่อโครงการ..จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทบทวนโครงการวิจัยที่เสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

      จำนวน ๑ คน ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย แผนงานคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
     ค่าจ้างเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๔.๑  เทียบเคียงอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มงานวิจัยระดับปริญญาเอก  ประสบการณ์ ๕ – ๑๐ ปี จากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

     ๔.๒  เทียบเคียงอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มงานวิจัย ระดับปริญญาเอก ประสบการณ์จำนวน ๑๑ - ๑๕ ปี จาก หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

     ๔.๓  เทียบเคียงอัตราค่าตอบแทนนักวิจัย ระดับความเชี่ยวชาญสูง จากประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ ๙/๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

        ๕.๑ (ลงชื่อ)       วัชรา  ริ้วไพบูลย์

                             (นางวัชรา  ริ้วไพบูลย์)

        ๕.๒ (ลงชื่อ)        วรรณพร  บุญเรือง

                              (นางสาววรรณพร  บุญเรือง)