ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้รับการตรวจด้านงานตรวจสอบภายใน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-09-22 21:04
แท็ก 
ระยะเวลา
22 กันยายน 2559 ถึง 22 ตุลาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
46.54 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้รับการตรวจด้านงานตรวจสอบภายใน  
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่…19 กันยายน 2559 .......
            เป็นเงิน... 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 สัญญาการจ้างเดิมเลขที่ 41/2559 โดยกำหนดการจ่ายค่าจ้างจำนวน 12 งวด งวดละ 35,000 บาท

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ………………………………………………..

            5.1 (ลงชื่อ)      โสภิชา  เล้าเกต

                           (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)