ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบโปรแกรม e-journal

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-08-19 15:06
ระยะเวลา
19 สิงหาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
116.16 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..จ้างพัฒนาระบบโปรแกรม e-journal ด้วยวิธีตกลงราคา             

        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..โครงการบริหารจัดการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข แผนงานสื่อสารความรู้  

        ห้องสมุด วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข รหัส ๕๙๓๐๖๐๒

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ประกอบด้วย

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

        ๑. ชื่อโครงการ..จ้างพัฒนาระบบโปรแกรม e-journal ด้วยวิธีตกลงราคา             

 

        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..โครงการบริหารจัดการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข แผนงานสื่อสารความรู้  

        ห้องสมุด วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข รหัส ๕๙๓๐๖๐๒

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ประกอบด้วย

รายละเอียด

ราคากลาง (บาท)

 1. เพิ่มกระบวนการ Security Login – Sign up และ User management
  1. เมื่อ user login เข้าระบบแล้ว ต้องแสดงให้ user เห็นด้วยว่าขณะนั้น login ด้วย role อะไร
  2. เมื่อ user login เข้าระบบแล้ว user สามารถสลับเป็น role อื่นได้ หากมีสิทธิ์ใน role นั้นๆ

 

๓๕,๐๐๐

 1. ปรับปรุงสถานะ (status) ของบทความ
 2. alert แจ้งไปยัง admin ในทุกขั้นตอน ส่วนอีเมล์แจ้งผู้เขียนและผู้เกี่ยวข้องอื่น ให้ระบบส่งตามที่ระบุในแต่ละสถานะด้านล่าง ซึ่งข้อความในอีเมล์จะเปลี่ยนไปตามสาระสำคัญในแต่ละสถานะ, ให้ admin สามารถปรับแก้ข้อความใน template mail ในภายหลังได้ และให้ระบบบันทึกวันที่ทุกครั้งที่บทความเปลี่ยนสถานะ สถานะต่างๆ ประกอบด้วย
 1. Information review 

เมื่อผู้ส่งบทความ upload บทความสำเร็จให้ระบบ

 • ส่งอีเมล์ ไปยังผู้ส่งบทความและผู้เกี่ยวข้องทุกคน (template-Info review 1)
 • ส่งอีเมล์ ไปยัง co-author ทั้งหมดที่กรอกในหน้าส่งบทความ ซึ่งระบุว่าหากไม่ได้รับคำตอบภายใน 3 วัน ถือว่ารับทราบและเห็นชอบในการส่งตีพิมพ์ครั้งนี้ (template-Info review 2) ซึ่งมีลิงค์ให้ co-author ตอบรับหรือปฏิเสธ
 • เมื่อต้องมีการแก้ไขเบื้องต้น admin จะส่งอีเมล์ (template-Info review ๓) ให้กับผู้ส่งบทความ จากนั้น เมื่อผู้ส่งบทความปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ให้ admin เป็นผู้คลิกเปลี่ยนเป็นสถานะถัดไป และมี email alert เปลี่ยนสถานะไปที่ editor เพื่อให้ editor ตัดสินที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการรับพิจารณาบทความ  (template-Editor first ๑)

 

 

 1. Editor first view

                     มีปุ่มให้ editor เลือก

 • ปฏิเสธการตีพิมพ์ ระบบจะส่งอีเมล์ (template-Editor first ๒) ไปหาผู้ส่งบทความ และ admin
 • editor คลิก approve ให้ผ่าน ไปเป็นสถานะ Document review (Reviewers) ระบบจะส่งข้อความ (template-Reviewers alert) ไปยังผู้ส่งบทความ และ ให้มีกล่องข้อความใส่ชื่อ reviewers จำนวน 3 ช่อง เพื่อให้ editor แจ้งชื่อ reviewer (template-Editor first ๓) ส่งมายัง admin เท่านั้น
 1. Document review

                กิจกรรมย่อยในกลุ่มนี้จะเปลี่ยนสถานะตามกิจกรรม โดยแสดงให้ผู้ส่งบทความเห็นว่าอยู่ในสถานะ Document review – สถานะย่อย ณ เวลานั้น และให้คลิกขยายดูสถานะย่อยทั้งหมดได้

 • Reviewers

admin Reviewers Revision

 • Revision

                         นับจากวันที่บทความเปลี่ยนเป็นสถานะนี้ (วันที่ ๐) รวมเวลาให้บทความอยู่ในสถานะนี้ได้ 60 วัน ถ้าหากผู้ส่งบทความ upload บทความกลับเข้ามาให้มี auto alert & เปลี่ยนสถานะเป็น Edit 1 โดยอัตโนมัติ (template–Edit 1)

(๑) admin ส่งอีเมล์ (template-Revision alert 1) ซึ่งให้ upload files แนบไปพร้อมอีเมล์ได้ด้วย โดยให้ upload ไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ รวมถึงให้ upload PDF file ได้แจ้งผู้ส่งบทความให้แก้ไขบทความส่งกลับภายใน 30 วัน โดยนับวันที่ส่งอีเมล์เป็นวันที่ 0

(๒) หากยังไม่เปลี่ยนสถานะใหม่ ให้ตั้งระบบส่งอีเมล์ (template-Revision alert 2) ส่งออกวันที่ 2๓ หลังจากเปลี่ยนสถานะเพื่อเตือนว่ามีเวลาแก้ไขอีก ๗ วันและขอเลื่อนได้อีก 30 วัน โดยให้แจ้งกลับภายใน ๕ วันหลังวันได้รับข้อความเตือน ในอีเมล์นี้ มีลิงค์ให้ผู้ส่งบทความไปคลิกขอเลื่อนกำหนดส่งได้ 30 วัน

(๓) หากยังไม่เปลี่ยนสถานะใหม่ ให้ตั้งระบบส่งอีเมล์แจ้ง admin และ ผู้ส่งบทความ(template-Revision alert ๓) ส่งออกวันที่ 53 หลังจากเปลี่ยนสถานะเพื่อเตือนว่ามีเวลาแก้ไขอีก 7 วัน

(๔) หากยังไม่เปลี่ยนสถานะใหม่ ให้ตั้งระบบส่งอีเมล์ (template-Revision alert ๔) ส่งออกวันที่ 61 แจ้ง admin

 • Edit 1

                                ให้ editor เป็นผู้คลิกเปลี่ยนเป็นสถานะถัดไป

 • Edit 2 (การชำระนิพนธ์ต้นฉบับ)

                                ให้ admin เป็นผู้คลิกเปลี่ยนเป็นสถานะถัดไป

 • Editor approval (MS Words)
 • alert (template-Editor approval ๑) ไปยัง editor เพื่อให้เลือกคลิก approve หรือ adjust

(๑) เมื่อ editor คลิก approve ให้ตั้งระบบส่งอีเมล์ (template-Editor approval ๒) ไปยังผู้ส่งบทความและ admin รวมถึงเปลี่ยนสถานะเป็น Artwork

(๒) ในกรณีที่ editor ให้ adjust ให้ขึ้นกล่องข้อความให้ editor กรอกข้อความ เพื่อส่งอีเมล์ (template-Edit 2) ไปยังผู้ส่งบทความ  เมื่อผู้ส่งบทความแก้ไขกลับมาให้ระบบส่ง alert ไปยัง editor โดยให้ editor คลิกเลือก approve หรือ adjust (ในบางกรณี editor ให้แก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง)

 • Artwork

                               ให้ admin เป็นผู้คลิกเปลี่ยนเป็นสถานะถัดไป

 • Author check 

เมื่อ admin คลิกเปลี่ยนสถานะจาก Artwork ให้ระบบส่งอีเมล์แจ้งเปลี่ยนสถานะและแจ้งให้ผู้ส่งบทความตรวจ Artwork (template - Author check 1) จากนั้นให้ระบบส่งอีเมล์ทุก 2 วันจนกว่าจะเปลี่ยนสถานะใหม่ (template - Author check 2) ให้ admin เป็นผู้คลิกเปลี่ยนสถานะ

 • Editor approval of artwork

                               ให้ editor เป็นผู้คลิกเปลี่ยนสถานะ มี alert แจ้ง admin

 • Proofreading

                               ให้ admin เป็นผู้คลิกเปลี่ยนสถานะ มี alert แจ้ง editor

 1. Library catalogue

                ระบบจะส่งอีเมล์ไปหา librarian ให้อัตโนมัติ เพื่อให้ librarian ทำงานในระบบ แล้วจึง คลิกเปลี่ยนสถานะบทความเป็น Publication

 1. Publication

ระบบส่งอีเมล์ไปหาผู้ส่งบทความและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความนี้ พร้อมแนบ Link ไฟล์ต้นฉบับ

 

๑๖๐,๐๐๐

 1. ปรับปรุงขั้นตอนการ submit
  1. เมื่อมีบทความใหม่เข้าระบบมา ให้ระบบ run ID ให้โดยอัตโนมัติ  โดยใช้เลขสองตัวหลังของปี ค.ศ. ขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเลขสามหลัก เช่น 16-001 (ซึ่งตัวเลขนี้จะใช้เป็น ID แรก หลังปรับระบบ) ซึ่ง ID นี้จะเพิ่มในทุกๆ ที่ที่มี title ของ article
  2. สำหรับ admin สามารถ withdraw บทความที่ส่งซ้ำ หรือ บทความที่ผู้ส่งบทความขอถอนได้ และเมื่อกด withdraw ขอให้มีกล่องข้อความขึ้น เพื่อใส่เหตุผลด้วย
  3. สำหรับ editor/admin สามารถเข้าไปดูบทความทั้งหมดที่ถูก withdraw/reject
  4. ที่หน้า Add new article
 • เพิ่ม Breadcrumb
 • เพิ่มคำอธิบายของหน้าให้ผู้ใช้เข้าใจมากขึ้น
 • ที่ช่อง upload ไฟล์ เปลี่ยนคำว่า “File” เป็น “Full text”
 • ตอนผู้ส่งบทความ upload ไฟล์ครั้งแรกให้ทำให้เขาสามารถ remove ไฟล์เดิมและ upload ไฟล์ใหม่แทนได้เลย
 • ตั้งค่า default ที่ field Contributors, Publisher, Copyright เป็น HSRI
 • ตั้งค่า default ที่ field Type ให้เป็น Article
 • ตั้งค่า default ที่ field Format ให้เป็น Text

 

๕๐,๐๐๐

 1. ปรับปรุงระบบอื่นๆ
 1. ปรับรูป Avatar ของทุกคนให้เหมือนกันทั้งหมด เพื่อที่จะได้ไม่รู้ว่าเป็นใคร (ไม่แสดงชื่อและไม่ให้เปลี่ยนรูป)
 2. เมื่อนำ mouse ไปวางที่รูป Avatar ไม่ต้องแสดงชื่อคน
 3. หน้า article – list ให้จำ filter ที่ใช้ไปล่าสุด
 4. ปลดล็อกจำนวนอักษรที่กำหนดไว้ในช่องชื่อเรื่อง ไทย-อังกฤษ และ ที่ช่องบทคัดย่อและ Abstract
 5. เมื่อบทความใดเปลี่ยนสถานะเป็น publication แล้ว ยกเลิกการเตือนไม่เปลี่ยนแปลงสถานะทุก 15 วัน & ให้คง ID บทความอยู่เช่นเดิม
 6. เมื่อบทความถูก reject, withdraw หรือเปลี่ยนสถานะเป็น publication แล้ว ไม่ให้ผู้เขียนเข้ามาในหน้าบทความนั้นๆ ได้อีก
 7. ให้เพิ่มปุ่ม “Add co-author’s email address” 1 ชื่อต่อ 1 email address ให้เพิ่มได้ 20 addresses
 8. ปรับข้อความ
 • “the journal is rejected.” เปลี่ยนเป็น “The article is rejected.” ซึ่งแสดงเมื่อ click confirm ในกล่อง reject
 • ถ้ามีคำว่า “researcher” เปลี่ยนเป็น “author”
 • แก้ไขคำ “Member Guidelines” เป็น “Member Instruction”

 

๑๐,๐๐๐

 1. เพิ่มระบบ Report

ให้ editor/admin ตั้งเงื่อนไขการออกรายงานดังนี้ ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ชื่อผู้เขียนหลัก เดือนที่ส่งบทความ ปีที่ส่งบทความ สถานะ ช่วงเดือนที่ต้องการค้นหา ให้ save report เป็น excel file ได้ และ ให้ระบุวันที่พิมพ์รายงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยให้ระบบสามารถจัดทำรายงานต่อไปนี้

 1. รายงานบทความทั้งหมดในปัจจุบัน โดยให้ report แสดงรายชื่อบทความทั้งหมดที่อยู่ในระบบ สถานะปัจจุบัน วันที่ส่งบทความ วันสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนสถานะครั้งล่าสุด
 2. รายงานจำนวนบทความทั้งหมดโดยกำหนดช่วงเวลา โดยให้ report แสดงจำนวนบทความในภาพรวม (แต่ละสถานะ) ตามช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น บทความที่ส่งเข้าในช่วง ม.ค. ถึง ธ.ค. 2016)  และในส่วนของสถานะ publication ให้แจกแจงเมื่อมีการตีพิมพ์คนละปีด้วย (ส่งเข้าในปี 2016 แต่ตีพิมพ์ในปี 2016 และ 2017)
 3. รายงานบทความตีพิมพ์ โดยให้ report แสดงบทความที่ตีพิมพ์แล้วทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด แสดง ID ชื่อบทความ ผู้เขียนหลัก ฉบับที่ตีพิมพ์ และ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
 4. รายงานบทความที่ปฏิเสธ (reject) โดยให้ report แสดงบทความที่ปฏิเสธแล้วทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด  แสดง ID  ชื่อบทความ  ผู้เขียนหลัก  วันที่ reject  จำนวนวันจริง จากวันที่ submit จนถึงวันที่ reject  สถานะ ณ วันที่ reject  และ เหตุผลที่ reject
 5. รายงานบทความที่ถอน (withdraw)  โดยให้ report แสดงบทความที่ถอนแล้วทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด  แสดง ID  ชื่อบทความ  ผู้เขียนหลัก  วันที่ withdraw  จำนวนวันจริง จากวันที่ submit จนถึงวันที่ withdraw  สถานะ ณ วันที่ withdraw  และ เหตุผลที่ withdraw
 6. รายงานจำนวนบทความที่อยู่ในแต่ละสถานะ ณ วันที่พิมพ์รายงาน โดยให้สรุปจำนวนรวมของบทความ 2 แบบ คือ แบบรวมและไม่รวมจำนวนบทความในสถานะ publication
 7. รายงานจำนวนบทความที่อยู่ในแต่ละสถานะในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้สรุปจำนวนรวมของบทความ 2 แบบ คือ แบบรวมและไม่รวมจำนวนบทความในสถานะ publication
 8. รายงานรายการ  ID  ชื่อบทความ  ชื่อผู้เขียนหลัก  และรายชื่อ reviewers (ให้รายชื่อ reviewers ทั้งหมดของ 1 บทความอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน) ในช่วงเวลาที่กำหนด
 9. รายงานผลการทำงานของ reviewer แต่ละคนว่าได้พิจารณาบทความจำนวนเท่าใด โดยให้แสดงชื่อบทความด้วย ในช่วงเวลาที่กำหนด

 

๑๐๐,๐๐๐

 1. ปรับปรุงเว็บไซต์ ที่หน้า http://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal ให้เป็นรูปแบบของ เว็บไซต์งานวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งหน้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยอยู่ภายใต้โดเมน www.hsri.or.th
  1. ออกแบบหน้า e-journal ภายใต้โดเมน www.hsri.or.th ให้ดูแตกต่างจากหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์
  2. มีส่วนที่สามารถ upload banner เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมพิเศษ
  3. ในเว็บไซต์จะมีหน้าต่างๆ ดังนี้
   1. หน้าหลักของ E-journal (TH/EN)
   2. Past issues (TH/EN)
   3. Information to contributors (TH/EN)
    1. Main conditions for submission (TH/EN)
    2. Instruction to authors (TH/EN)
    3. Confirm form (TH/EN)
   4. Editorial members (TH/EN)
   5. About the journal (TH/EN)
   6. Disclaimer (TH/EN)

ทั้งนี้ ให้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปรับปรุงข้อความในภายหลังเองได้

 

๔๐,๐๐๐

ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. รุ่นของโปรแกรมและอุปกรณ์ที่รองรับ
  1. รองรับการทำงานบน Web Browser อย่างน้อยต่อไปนี้ IE9, Google Chrome 40, Mozilla Firefox 30
  2. รองรับการแสดงผลบนหน้าจอขนาด Desktop PC 1 ขนาด
 2. การติดตั้งระบบ และสำรองข้อมูล
  1. ผู้ว่าจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้างในการเข้าถึง Server เพื่อดำเนินงานต่างๆ เช่นให้สิทธิ์ Secure Shell (SSH) ในการเข้าถึง Server
  2. ก่อนการพัฒนาปรับปรุงระบบ ผู้รับจ้างจะสำรองข้อมูล (Back-up) ทั้ง Source code และ Database เผื่อใช้ในการเรียกคืนข้อมูลกลับคืน

 

 

      รวมเป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๗,๖๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๒,๖๕๐ บาท      

      (สี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

       4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้าง บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ)     อุทุมพร  มยาเศรษฐ

                           (นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ)

 

              5.๒ (ลงชื่อ)     วิชานันท์  อุ่นจิตร

                            (นายวิชานันท์  อุ่นจิตร)

 

              5.๓ (ลงชื่อ)    บุศราภรณ์  เพชรรุ่ง

                           (นางสาวบุศราภรณ์  เพชรรุ่ง)