ประกาศราคากลางจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-08-04 22:18
แท็ก 
ระยะเวลา
04 สิงหาคม 2559 ถึง 04 กันยายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
47.22 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
44

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


       
        1. ชื่อโครงการ...จ้างบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่…2 สิงหาคม 2559
            เป็นเงิน... 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ข้อเสนอโครงการจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

            4.2 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559     

           

       5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ………………………………………………..

 

            5.1 (ลงชื่อ)         โสภิชา  เล้าเกต

                             (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)