ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการที่รับเงินสนับสนุนจาก สวรส.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-08-04 22:05
แท็ก 
ระยะเวลา
04 สิงหาคม 2559 ถึง 04 กันยายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
47.41 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
37

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการที่รับเงินสนับสนุนจาก สวรส.  
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่…2 สิงหาคม  2559
            เป็นเงิน... 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ข้อเสนอโครงการการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ยู เจ ออดิท จำกัด

            4.2 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559     

         

       5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ………………………………………………..

            5.1 (ลงชื่อ)         โสภิชา  เล้าเกต

                               (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)