ราคากลางจ้างจัดทำบูธนิทรรศการและจัดสถานที่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-07-28 11:39
ระยะเวลา
28 กรกฎาคม 2559 ถึง 28 สิงหาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
76.68 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
287

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการ..จ้างจัดทำบูธนิทรรศการและจัดสถานที่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสู่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสื่อสารความรู้ รหัส 5930601

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 26 กรกฎาคม  2559
             ประกอบด้วย

รายละเอียด

ราคากลาง (บาท)

  1. จัดทำบูธนิทรรศการ
    1. ออกแบบแนวคิดบูธนิทรรศการ ให้มีความน่าสนใจและสอดคล้อง/สะท้อน Key message หรือประเด็นหลักในการสื่อสาร  เป้าหมาย  และกลุ่มเป้าหมายของการประชุมฯ หรือเป็นไปตามที่ สวรส. กำหนด   ทั้งนี้  การออกแบบขนาดของบูธและการจัดวางสิ่งต่างๆ ต้องเหมาะสมกับขนาดและรูปแบบของพื้นที่ของสถานที่จัดประชุม
    2. จัดทำ/ผลิตบูธนิทรรศการ  ด้วยโครงสร้างที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานและมีพื้นที่แสดงเนื้อหา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2.20 เมตร  จำนวนไม่น้อยกว่า  10 บอร์ด  พื้นที่แสดงเนื้อหา เช่น
  1. พื้นที่นำเสนอแนวคิดหลักของโครงการพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ.2559   เช่น  นโยบาย รพ. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล,ทิศทางการดำเนินงานฯ , สรุปผลงานที่ผ่านมา ฯลฯ
  2. พื้นที่นำเสนอตัวอย่างผลงานความสำเร็จ (CASE STUDY)

180,000

1.2) ออกแบบและจัดทำ Backdrop ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 2.4 เมตร จำนวน 1ชุด   

เป็นพื้นที่นำเสนอข้อความ หรือเนื้อหา หรือการประมวลภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ หรือสร้างบรรยากาศบริเวณนิทรรศการ ที่มีความโดดเด่นสวยงาม สอดคล้องกับแนวคิดนิทรรศการ

18,000

1.3)  - ออกแบบและจัดทำ Backdrop ขนาดไม่น้อยกว่า  4.8 x 2.4 เมตรจำนวน1 ชุด  เพื่อใช้เป็นจุดถ่ายภาพร่วมกัน  หรือเป็นจุดแถลงข่าว/จัดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน  โดยออกแบบให้มีความน่าสนใจ  โดดเด่น  และมีชื่องานหรือสัญลักษณ์สะท้อน key message ของงาน  พร้อมนำเสนอโลโก้ สวรส. ร่วมกับโลโก้หน่วยงานภาคี ตามที่ สวรส. กำหนด 

       - ออกแบบและจัดทำป้ายตัวหนังสือหรือรูปไดคัท ที่เป็นสัญลักษณ์สะท้อน key message ของงานหรือตามที่สวรส. กำหนด  โดยออกแบบให้มีความน่าสนใจ  โดดเด่น  สวยงาม ด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานและจัดไว้บริเวณบูธนิทรรศการ และบริเวณหน้างาน เป็น key message ของงานขนาดไม่น้อยกว่า  4.8 x 0.7 เมตร  พร้อมโลโก้ สวรส. และโลโก้หน่วยงานภาคี ไม่เกิน 3 โลโก้  จำนวน  1  ชุด (RDU Hospital ตาม TOR ข้อ 1.5 (1)

 

55,000

รายละเอียด

ราคากลาง (บาท)

1.4)  - ออกแบบและจัดทำ LAND MARK   จำนวน  1 จุด  ด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานและมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่การจัดงานโดยรวม  จัดไว้บริเวณโซนนิทรรศการหรือหน้างาน

      - ออกแบบและจัดทำป้ายตัวหนังสือหรือรูปไดคัท ที่เป็นสัญลักษณ์สะท้อน key message ของงานหรือตามที่สวรส. กำหนด  โดยออกแบบให้มีความน่าสนใจ  โดดเด่น  สวยงาม ด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานและจัดไว้บริเวณบูธนิทรรศการ และบริเวณหน้างาน เป็น key message ของงาน ขนาดไม่น้อยกว่า  3 x 0.7   เมตร  พร้อมโลโก้ สวรส. และโลโก้หน่วยงานภาคี ไม่เกิน 3 โลโก้  จำนวน  1  ชุด ตาม TOR ข้อ 1.5 (2)

 

35,000

1.6) จัดทำจุดแสดงความคิดเห็น ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2.2 เมตร  จำนวน  1 จุด  โดยนำสัญลักษณ์หรือ key message ของงานมาออกแบบให้มีความน่าสนใจ  โดดเด่น และสามารถรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมได้ทั้งหมดตลอดการประชุมฯ

 

12,000

1.7) ออกแบบและจัดพื้นที่ขนาด  30.5 x 40.3 เมตร  ให้มีกิจกรรมหรือขนาดวัสดุ ตลอดจนการจัดวางสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่โดยรวมของสถานที่จัดงานโดยจัดตกแต่งบริเวณบูธนิทรรศการ  บริเวณหน้างาน  ภายในห้องประชุม  และบนเวทีการประชุมฯ ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายการทำงาน  ตลอดจนสื่อและเหมาะสมกับแนวคิดของงาน  เนื้อหา รูปแบบ และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 

 

35,000

1.8) ออกแบบและจัดทำ Prop และกิจกรรม สำหรับช่วงพิธีเปิดให้เหมาะสมหรือตรงตามที่ สวรส. กำหนด

 

42,000

1.9) จัดทีมอำนวยการกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คิวงานในช่วงการอภิปราย/เสวนา ช่วงพิธีเปิด   และช่วงการแถลงข่าวดำเนินไปอย่างราบรื่น   ได้แก่

  1. ประสานหรือจัดหาโต๊ะเก้าอี้และการจัดวาง  ที่เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมในแต่ละช่วง
  2. ประสานอำนวยการกิจกรรม  บุคคล  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง

 

8,000

1.10) จัดทำป้ายสัญลักษณ์ของงาน จำนวน 1 ป้าย  ไว้บริเวณทางขึ้น หรือด้านหน้างานในจุดที่ผู้เข้าร่วมประชุมสังเกตุเห็นได้ชัดเจนและเหมาะสม

 

4,616.82

1.11) จัดระบบแสงไฟบนเวที (ในวันแรกของการประชุม) และแสงไฟเพื่อการตกแต่งบริเวณบูธนิทรรศการและจุด Photo backdrop  หรือบริเวณหน้างานในจุดที่เหมาะสม  สวยงาม  เพิ่มน่าสนใจ  หรือสร้างบรรยากาศให้กับกิจกรรม

53,000

รายละเอียด

ราคากลาง (บาท)

ค่าขนส่ง ติดตั้ง และรื้อถอน

20,000

      รวมเป็นเงิน 462,616.82  บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 32,383.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท      

      (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

       4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้าง บริษัท อินสไพ ครีเอทิฟ จำกัด

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ)       ธนภร  ชัยจิต

                                 (นางธนภร  ชัยจิต)

 

              5.2 (ลงชื่อ)        ฐิติมา  นวชินกุล

                               (นางสาวฐิติมา  นวชินกุล)

 

              5.3 (ลงชื่อ)        วรางคณา ปุณยธร

                               (นางสาววรางคณา ปุณยธร)