ราคากลาง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-07-25 11:18
แท็ก 
ระยะเวลา
25 กรกฎาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
57.48 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
56

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างพิมพ์หนังสือ“การใช้ประโยชน์ งานวิจัย สวรส.” จำนวน 1,000 เล่ม (พิมพ์ด้วย 

            ระบบออฟเซท)      

           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสื่อสารความรู้

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 15 กรกฎาคม  2559
             ประกอบด้วย 1.ค่าเพลท เป็นเงิน 30,000 บาท

                                  2.ค่าพิมพ์ เป็นเงิน 107,000 บาท

            รวมเป็นเงิน 137,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,590 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,590 บาท (หนึ่ง  

            แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ราคาค่าพิมพ์อาจมีการปรับเปลี่ยน

            ตามจำนวนเล่มหนังสือที่จัดพิมพ์ในครั้งนั้นๆ)

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สืบราคาจากผู้รับจ้างจำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. บริษัทเฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด
  2. บริษัท ต้นเงินการพิมพ์ จำกัด

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ)      ศุภฑิต  สนธินุช

                                 (นายศุภฑิต  สนธินุช)