ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลส่วนกลาง (ฮาร์ดดิสก์) จำนวน 6 หน่วย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2016-07-15 16:51
ระยะเวลา
15 กรกฎาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
40.51 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
329

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                          ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ...จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลส่วนกลาง (ฮาร์ดดิสก์) จำนวน 6 หน่วย
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....แผนพัฒนา ICT  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
    เครื่องอุปกรณ์บันทึกข้อมูลส่วนกลาง (ฮาร์ดดิสก์) จำนวน 6 หน่วย ราคาหน่วยละ 19,260  บาท
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,560 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1  สืบราคาจากบริษัท ซีสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด
    4.2  สืบราคาจากบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
     
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……........

    5.1  ลงชื่อ         ภัทรินทร์  แสงบุตร
                       (นายภัทรินทร์  แสงบุตร)