ราคากลางพิมพ์หนังสือ “WE-ME” มีฉัน มีเรา เพราะชีวิตเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง จำนวน 1,000 เล่ม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-06-27 09:26
แท็ก 
ระยะเวลา
27 มิถุนายน 2559 ถึง 27 กรกฎาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
56.94 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างพิมพ์หนังสือ “WE-ME” มีฉัน มีเรา เพราะชีวิตเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง 

        จำนวน 1,000 เล่ม      

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลฯ รหัส 5910602

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 20 มิถุนายน 2559
           เป็นเงิน 118,770บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

            ดังนี้  

                 -  ค่าเพลท เป็นเงิน 42,000 บาท

                 - ค่ากระดาษและค่าพิมพ์ 57,000 บาท

                -  ค่าเข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว 12,000 บาท

               รวมเป็นเงิน 111,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,770 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,770 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สืบราคาจากผู้รับจ้าง บริษัท ต้นเงินการพิมพ์ จำกัด

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ)        อัปสร  จินดาพงษ์

                              (นางสาวอัปสร  จินดาพงษ์)