พิมพ์หนังสือ “DAD” Differently-Abled Design คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-06-27 09:17
แท็ก 
ระยะเวลา
27 มิถุนายน 2559 ถึง 27 กรกฎาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
57.76 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
52

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างพิมพ์หนังสือ “DAD” Differently-Abled Design คู่มือออกแบบสำหรับ

      ความสามารถที่แตกต่าง จำนวน 1,000 เล่ม      

       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลฯ รหัส 5910602

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 20 มิถุนายน 2559
           เป็นเงิน 128,400 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

            ดังนี้   

                      - ค่าเพลท เป็นเงิน 51,000 บาท

                      - ค่ากระดาษและค่าพิมพ์ 63,000 บาท

                      - ค่าเข้าเล่มไสกาว 6,000 บาท

                      รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 8,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สืบราคาจากผู้รับจ้าง บริษัท ต้นเงินการพิมพ์ จำกัด

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ)       อัปสร  จินดาพงษ์

                              (นางสาวอัปสร  จินดาพงษ์)