ประกาศราคากลางจัดจ้างการบริหารกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการแพทย์ และด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-06-22 08:24
ระยะเวลา
22 มิถุนายน 2559 ถึง 22 กรกฎาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
62.49 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างการบริหารกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการแพทย์ และ 

            ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์      

           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..กลุ่มแผนงานวิจัย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
            เป็นเงิน 486,992 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

            โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ราคากลางด้านบุคลากร

            1.1   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2 คน ราคา 3,000-4,000 บาท/วัน/คน  

        (เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย) ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงการว่า

        สอดคล้องกับกรอบการวิจัยการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2560

        กำหนดรายชื่อผู้ประเมินข้อเสนอโครงการ จัดทำแบบบันทึกข้อมูล โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

        เพื่อการจัดเก็บและนำมาใช้

     1.2 ผู้ประสานหลัก 2 คน ราคา 19,680 บาท/เดือน/คน (เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการ

  • ) ทำหน้าที่ประสานการจัดประชุม จดบันทึก จัดทำและพัฒนาตาม

ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานผู้ประเมินเพื่อให้ได้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 (20 man-day x 3,000 บาท/วัน/คน) รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 (20 man-day x 4,000 บาท/วัน/คน) รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 2 คน ( 2 คน x 2 เดือน x 19,680 บาท/เดือน/คน) รวมเป็นเงิน 78,720 บาท

3. ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าไปรษณีย์ ราคาต่อข้อเสนอโครงการไม่เกิน 2,000 บาท (จำนวนข้อเสนอโครงการ 112 x 2,000 บาท/ข้อเสนอโครงการ)รวมเป็นเงิน 224,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายรวมที่คาดว่าจะใช้ดำเนินการ 60,000 + 80,000 + 78,720 + 224,000 รวมเป็นเงิน 442,720 บาท

5. ค่าบริหารจัดการ 10% (10% x 442,720) เป็นเงิน 44,272 บาท

6. รวมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้เพื่อดำเนินการ (442,720 + 44,272) เป็นเงิน 486,992 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                  1.อ้างอิงราคากลางจากคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ)        จเร  วิชาไทย

                                 (ทพ.จเร  วิชาไทย)

              5.2 (ลงชื่อ)       พัชราภรณ์  พัฒนภูติวงศ์

                            (นางสาวพัชราภรณ์  พัฒนภูติวงศ์)