ประกาศราคากลางพิมพ์รายงานประจำปี 2558

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-06-09 13:58
แท็ก 
ระยะเวลา
09 มิถุนายน 2559 ถึง 09 กรกฎาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
71.07 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
72

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)


   3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 7 มิถุนายน 2559

            เป็นเงิน.. 235,400 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

            ราคา/หน่วย (ถ้ามี).........................................บาท


    4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 อ้างอิงสัญญาจ้างเดิมภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาจ้างเลขที่ 13/2558

                
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

 

            5.1 ลงชื่อ.        ฐิติมา  นวชินกุล

                           (นางสาวฐิติมา  นวชินกุล)