ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือการใช้ประโยชน์งานวิจัย สวรส.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-06-06 14:24
แท็ก 
ระยะเวลา
06 มิถุนายน 2559 ถึง 06 กรกฎาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
52

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างพิมพ์หนังสือ“การใช้ประโยชน์ งานวิจัย สวรส.” จำนวน 100 เล่ม (พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลปริ้น)      

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสื่อสารความรู้

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 2 มิถุนายน  2559
            เป็นเงิน 77,040  บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สืบราคาจากผู้รับจ้างจำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. บริษัท ดีเซมเบอรี่ จำกัด
  2. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด
  3. บริษัท ต้นเงินการพิมพ์ จำกัด

   5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ) … ศุภฑิต  สนธินุช

                                 (นายศุภฑิต  สนธินุช)