จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และพัฒนาและกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ สวรส.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-05-03 11:45
แท็ก 
ระยะเวลา
03 พฤษภาคม 2559 ถึง 03 มิถุนายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
57.01 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ...
จำนวนผู้อ่าน
61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

            บริหารงานบุคคล และพัฒนาและกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ สวรส.           

           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยนโยบายและแผน

    ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

    ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
            เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

    ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๕๙

                  โดยจ้างในอัตราเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท

            ๔.๒ อ้างอิงประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

                  ฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ แนวทางการคำนวณเงินเดือน 

                  ค่าจ้างและค่าตอบแทนปฏิบัติงานบางเวลา ตามหนังสืออนุมัติที่ สวรส.น ๕๑๒/๒๕๕๙ ลง

                  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

           ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              ๕.๑ (ลงชื่อ) …    ธีรธัช  กันตามระ

                                (นายธีรธัช  กันตามระ)