ประกาศราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-04-29 13:48
แท็ก 
ระยะเวลา
29 เมษายน 2559 ถึง 29 พฤษภาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
52.88 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
51

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบุคคลจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระยะเวลา 5 เดือน

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ... หน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

       2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

       3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)… วันที่ 27 เมษายน 2559 .....

             แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 5 งวด งวดละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        4 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 อ้างอิงสัญญาจ้างเดิมภายใน 2 ปีงบประมาณ สัญญาจ้างเลขที่ 30/2559

            4.2 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปริญญาตรี 15,000 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10  เมษายน 2555

       5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

                        5.1 ลงชื่อ...... ฐานิตา  ยิ้มเรือง........

                               (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)