ราคากลางบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลออราเคิล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-04-25 09:00
ระยะเวลา
25 เมษายน 2559 ถึง 25 พฤษภาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
38

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  ๑. ชื่อโครงการ..จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
            เป็นเงิน ๒๒๙,๑๙๔ บาท(สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

   ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๘
          
    ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            ๕.๑  ลงชื่อ.......ภัทรินทร์  แสงบุตร ..............

                          (นายภัทรินทร์  แสงบุตร)