ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsri.or.th)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-04-11 09:07
แท็ก 
ระยะเวลา
11 เมษายน 2559 ถึง 11 พฤษภาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.78 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsri.or.th)
                   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.. ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๔ เมษายน ๒๕๕๙  

     เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ค่า Hardware.................................................... ไม่มี .............................................บาท

  ๕. ค่า Software.................................... ไม่มี ...............................................................บาท

  ๖. ค่าพัฒนาระบบ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ประกอบด้วย

 • ปรับปรุงเมนูสมัครสมาชิก (Register) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงเมนูเข้าสู่ระบบ (Log in) เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงเมนูลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงหน้าแรก (HOME) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงหน้าเลือกตามประเภท > สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงหน้าเลือกตามประเภท > หน่วยงานอื่น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงหน้าเลือกตามประเภท > By Issue Date ฯลฯ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงหน้าแสดงผลลัพธ์การค้นหา (Search Results) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงหน้าแสดงผลรายการแบบย่อ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงหน้าแสดงผลรายการที่ไม่มีไฟล์ฉบับเต็ม เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงเมนู ส่งงานวิจัยแนะนำ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงเมนูรายงาน (Report) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
 • ปรับปรุงการทำงานอื่นๆ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..ค่าบริการ E-mail รายเดือน Amazon SES ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)….    

             ๘.๑  ลงชื่อ ....... ภาวิณี  โพธิรัชต์ ............................................

                            (นางสาวภาวิณี  โพธิรัชต์)

             ๘.๒  ลงชื่อ ......วิชานันท์ อุ่นจิตร.............................................

                             (นายวิชานันท์  อุ่นจิตร)

  ๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .................................................................

            ๙.๑  สืบราคาจากบริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด

            ๙.๒  เอกสารขอบเขตการปฏิบัติงาน โครงการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังข้อมูลและความรู้ระบบ

                   สุขภาพ (http://kb.hsri.ro.th)