ประกาศราคากลาง เรื่อง ต่อสัญญาเช่าบริการพื้นที่ฝากเซิร์ฟเวอร์ (Co-location)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2016-03-16 09:22
ระยะเวลา
16 มีนาคม 2559 ถึง 16 เมษายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
41.13 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
38

           ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                               ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ...ต่อสัญญาเช่าบริการพื้นที่สำหรับฝากเซิร์ฟเวอร์ (Co-location)
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....แผนพัฒนา ICT สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 238,000 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  15 มีนาคม 2559
    เป็นเงิน 237,540 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1  ใช้ราคาที่เคยเช่าบริการครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 16/2558
           ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……............………
    5.1  ลงชื่อ นายภัทรินทร์  แสงบุตร