ประกาศราคากลางปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-03-09 16:04
แท็ก 
ระยะเวลา
09 มีนาคม 2559 ถึง 09 เมษายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
55.95 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
77

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

        1. ชื่อโครงการ...จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้า

           สิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่... ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ..................
            เป็นเงิน ๑๗๖,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

  • งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม พร้อมขนย้าย เป็นเงิน 5,000 บาท
  • งานจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ใหม่ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

รวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๗๖,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)           


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ..สืบราคาจากบริษัท ซิกส์ตี้ เซเว่น ดีไซน์ จำกัด

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

           

             5.1 ลงชื่อ.... ฐานิตา  ยิ้มเรือง

                          (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)