ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-03-04 11:03
แท็ก 
ระยะเวลา
04 มีนาคม 2559 ถึง 04 เมษายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
69.46 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
51

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..ต่ออายุบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
            เป็นเงิน ๑๕๓,๕๔๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย

  • ตู้ IBM Blade Center H จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน 34,240 บาท
  • เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade HS๒๒ จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน 47,080 บาท
  • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล IBM Storage DS๓๕๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 26,429 บาท
  • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล IBM Storage DS๓๕๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 26,429 บาท
  • เครื่องแม่ข่าย HP Server DL๓๘๐ G๗ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 41,730 บาท
  • เครื่องแม่ข่าย IBM System X๓๖๕๐M๔ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 21,400 บาท

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  อ้างอิงราคาค่าบำรุงรักษาเดิมตามสัญญาเลขที่ PO๕๘๐๕๔

            ๔.๒  สืบราคาจากบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            ๕.๑  ลงชื่อ........ ภัทรินทร์  แสงบุตร............

                            (นายภัทรินทร์  แสงบุตร)