ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-03-01 23:40
แท็ก 
ระยะเวลา
01 มีนาคม 2559 ถึง 01 เมษายน 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
56.12 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
99

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในของ         

            สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
            เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 อ้างอิงประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

                  ฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ แนวทางการคำนวณเงินเดือน 

                  ค่าจ้างและค่าตอบแทนปฏิบัติงานบางเวลา ตามหนังสืออนุมัติที่ สวรส.น ๕๑๒/๒๕๕๙ ลง

                  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

            ๔.๒  เอกสารเสนอราคาจ้าง

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ) …………โสภิชา  เล้าเกต………..

                              (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)