ประกาศราคากลาง โครงการ “การเช่าระบบบริการอินเตอร์เน็ต”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-02-24 14:15
ระยะเวลา
24 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 25 มีนาคม 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

1. ชื่อโครงการ “การเช่าระบบบริการอินเตอร์เน็ต”          

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนงานสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) .


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 195,938.40 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบ

แปดบาทสี่สิบสตางค์)


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 19 กุมภาพันธ์ 2559

            เป็นเงิน 195,938.40 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

โดยชำระเงินค่าบริการเป็นรายเดือน เดือนละ 27,991.20 บาท


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
           4.1 ใช้ราคากลางโดยอ้างอิงจากการเช่าบริการครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี

ตามหนังสือ สวปก.น.ที่ 053/2558 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558   


        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

5.1 ลงชื่อ .....................................................ผู้กำหนดราคากลาง

(นางสาวประไพร อุตมา)

 

5.2 ลงชื่อ .....................................................ผู้กำหนดราคากลาง

(นางณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์)