ประกาศราคากลาง วิจัยเพื่อสังเคราะห์างเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-02-19 14:30
ระยะเวลา
19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 19 มีนาคม 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
35

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

1. ชื่อโครงการ วิจัยเพื่อสังเคราะห์างเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,769,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 19 กุมภาพันธ์ 2559

เป็นเงิน

1,769,000.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

657,000.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย นโยบายด้านสาธารณสุข

4.3 จำนวนนักวิจัย

3 คน

5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

970,000.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

45,000.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

97,000.00 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

10.1 จำนวน

0 คน

10.2

.00 บาท

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-0