ประกาศราคากลางงานจ้างตรวจสอบภายใน สวรส.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-02-19 09:24
แท็ก 
ระยะเวลา
19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 19 มีนาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
90

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผู้ตรวจสอบ“งานตรวจสอบภายใน”ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 340,000 บาท(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
            เป็นเงิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 อ้างอิงสัญญาจ้างครั้งหลังสุด ภายใน 2 ปี สัญญาจ้างเลขที่ 12/2558 

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ)      โสภิชา  เล้าเกต

                              (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)